Устав

Устав на АПД – pdf формат

Устав

на  сдружение с нестопанска цел

„АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА“

 

Приет на Учредително събрание, проведено в гр. София на 05.11.2016 г.

 

Ние,

       Учредителите на Сдружение “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА”, 

   Като отчитаме необходимостта от подобряване качеството на живот на децата и подпомагане на техните семейства в условията на икономическа, социална и демографска криза, при срив на ценности и култура,

  Като разбираме нуждата от осигуряване на равни права и възможности за достоен и пълноценен живот на децата, живеещи в крайна бедност, децата в риск, децата живеещи при крайно неизгодни условия, децата без родители, 

  Изхождайки от желанието за предоставяне възможности за развитие и реализация на национално и световно ниво на надарените деца, децата със специални знания и способности и децата – таланти, 

  Водени от веруюто, че децата са най-висшата кауза и бъдещето на нацията и отговорността за тяхното развитие е на всеки от нас и на цялото общество,

  Съзнавайки, че детството е не само един широк термин, прилаган към човешките същества, когато се намират във фазата на развитие между раждането, пуберитета и пълнолетието, но и състояние на сърцето, което позволява на хората, отдадени на каузата, да работят не само за децата, които в този момент имат най – голяма нужда от подкрепа – децата в неравностойно положение, децата в социална безпътица, но и за всички деца, които да получат протегната ръка и подкрепа, за да имат достоен и щастлив живот, за да се развиват и прославят България.

  Обединени от волята си да подпомагаме активно този процес, като отдаваме умения, знания и усилия за защита правата на децата и техния най-висш интерес и за създаване на ефективно работещи механизми на национално и интеринституционално, централно и местно ниво в страната и чужбина – самостоятелно и в сътрудничество с други неправителствени организации, държавни и местни органи и институции,

   Създадохме устройствени правила, систематизирани в приетия от Общото събрание Устав на Сдружението, съобразно изричните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 

    Чл.1 Сдружението “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” е доброволно, независимо, неполитическо гражданско сдружение на български и чуждестранни лица, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с  нестопанска  цел, този устав и решението на Учредителното събрание.

   Чл.2 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(3) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

   Чл.3 (1) Наименованието на сдружението е “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” (АПД).

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и ЕИК следва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Сдружението може да образува клонове на територията на Република България и в чужбина, като за целта към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. При вписване на клон на сдружението в чужбина, освен наименованието на клона се регистрират и целите, които ще бъдат осъществявани чрез него, както и вида дейност, която ще се осъществява чрез него – общественополезна или частна.

  Чл.4  Седалището и адресът на управление сдружението са: гр.Стара Загора, ул. „ Света Троица“ №211, ап. 2

  Чл.5 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

  Чл.6 Сдружението осъществява дейността си в обществена полза.

 

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

   Чл.7 Сдружението има предмет на дейност и цели:

 1. ​Да обединява усилия за усъвършенстване на законодателството в Република България, свързано с правата на децата и с издигане нивото им на живот в рамките на принципите за свобода, лично достойнство и недискриминация, чрез насърчаване участието им в образователни, спортни, арт и други развиващи личността на детето дейности;
 2. Да инициира законодателни промени с цел синхронизиране и хармонизиране на българското законодателство, уреждащо правата на децата и техните семейства, с Конвенцията за правата на детето, други общностни и международни договори, актове и практики, да осъществява активен диалог, и да упражнява обществен контрол върху дейността и актовете на националните органи;
 3. Да работи активно, насочвайки всички усилия, за утвърждаване на основните права на децата, застъпени в Конвенцията за правата на детето и националното законодателство, като основополагащи стълбове на гражданското общество и правовата държава;
 4. Да работи за гарантирането на равен достъп до качествено образование в защитена среда, допринасящи за личностно израстване и хармонизирано развитие на всяко дете;
 5. Да подпомага упражняването правата на всяко дете:
 • деца в неравностойно положение, деца с увреждания и техните семейства;
 • деца в социални институции;
 • деца, лишени от родителска грижа;
 • деца в конфликт със закона;
 • деца – жертви на насилие, трафик или престъпления, или свидетели на престъпления;
 • деца със заболявания;
 • деца, живеещи при изключително тудни или нечовешки условия;
 • деца, подложени на унизително отношение и/или изтезания;
 • деца, намиращи се в какъвто и да било краткотраен или дълготраен риск, застрашаващ живота или здравето им, или накърняващ най-висшия им интерес.
 1. Да подпомага и подкрепя семействата в неравностойно положение: семейства с един родител; семейства, отглеждащи деца с увреждания; семейства от образовани родители, изпаднали във временна безработица и/или финансови затрднения; семейства на родители и деца с увреждания и семейства, живеещи при изключително трудни условия;
 2. Да работи за изравняване правата на биологичните родители, отглеждащи децата си с увреждания, с правата на приемните родители, осъществяващи грижа за деца с увреждания;
 3. Да насочва усилия в посока развиване на международноправното сътрудничество в областта на правата на децата, отчитайки неговата изключителна важност за подобряване условията на живот на децата;
 4. Да оказва съдействие на всеки от родителите, в случаите на международно отвличане на дете, при спазване на основните права на децата, съобразно Конвенцията за правата на детето от 1989 г., Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, действащ по отношение на страните-членки на ЕС и Хагската конвенция за международно отвличане на деца от 1980 год.;
 5. Да подпомага и подкрепя надарените деца и децата-таланти и да предоставя помощ на тези деца и техните родители във връзка с персоналното им развитие още от най-ранна детска възраст на национално и международно ниво;
 6. При гарантиране спазване на принципа за защита на основния интерес на децата,  да работи за тяхното персонално развитие и за усъвършенстване в максимална степен на способностите и капацитета им;
 7. В условията на гарантиране правото на децата за свободно изразяване и на собствено мнение, да работи за гарантиране участието им в социалния, културния и спортния живот на национално и международно ниво;
 8. Да подпомага, включително и чрез осигуряване на: правни, логистични, психологически и други съвети от утвърдени специалисти, децата и техните семейства при участието им в съдебни и административни производства и други специализирани сфери на обществения живот;
 9. С всякакви незабранени от закона средства, да насочва усилия за подобряване на социалната политика на държавата и в частност – по проблемите на децата в риск и в неравностойно положение, както и за осигуряване на достоен живот с възможности за персонално развитие и реализация на децата;
 10. Други, свързани с основните цели на сдружението дейности.

   Чл. 8  Сдружението осъществява своите цели  като:

 1. Участва в комисии – законодателни, ведомствени, анкетни и други, междуведомствени работни групи, консултативни съвети и други работни формати в рамките на държавни и общински органи и институции на местно и национално ниво, където осигурява и самостоятелно предоставя експертиза по правни, социални, психологически и други въпроси;
 2. Организира: конгреси, семинари, конференции, кръгли маси и други инициативи на национално и международно ниво с участието на водещи специалисти по правата на децата от различните сфери на обществения живот, по семейно право, психолози и др.п.;
 3. Реализира проекти, финансирани официално на европейско и международно ниво, насочени към синхронизация на българското законодателство със световните и европейски стандарти, правни системи, общностно и международно право, както и към създаване на ефективни практики за реално упражняване на всички признати права на детето;
 4. Участва в проекти на национални и международни партньори, съобразно съответните законодателтва;
 5. Осигурява по възможност или съдейства за осигуряването на средства за финансиране и подкрепа на надарени деца и деца-таланти при участията им в състезания, олимпиади, различни форуми, обучения в страната и чужбина;
 6. Организира обучения в училищата за разясняване на правата на децата, правата на човека и недискриминацията;
 7. Създава, включително и в изпълнение на европейски и международни проекти, на дневни центрове за деца и младежи с увреждания, центрове за обществена подкрепа или др.п.;
 8. Организира и провежда дарителски и благотворителни кампании за събиране на средства за подпомагане на деца в риск, деца в неравностойно положение, надарени деца и деца-таланти;
 9. Организира и провежда анкети, допитвания за спазването на правата на децата в България и дейността на социалните служби, правораздавателната система и други национални органи, съблюдаващи прилагането на относимата нормативна уредба;
 10. Работи с деца в училища и в извънкласни форми на обучение с цел създаване на тренинг и чувствителност за разпознаване признаците на насилие на деца в училищата, в дома и на улицата, и за запознаване със средствата за противопоставяне и защита;
 11. Работи за създаване на единен централизиран орган за работа с деца в риск, със съответните подразделения на регионално и национално ниво по хоризонтала и вертикала, поддържащ постоянна връзка със съответните власти;
 12. Работи за създаване на орган, осъществяващ детско правосъдие, за въздигане на правата и интересите на децата в приоритет и най-висш интерес на обществото ни.

 

Глава трета

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

  Чл.9 (1) Източници на средства на сдружението могат да бъдат:

 1. Встъпителен членски внос;
 2. Годишен членски внос;
 3. Дарения и завещания;
 4. Спонсорства;
 5. Приходи от други предвидени от закона дейности, които не съставляват стопанска дейност.

(2) Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени при неприемливи за него условия или противоречащи на разпоредбите на действащото законодателство и този устав.

(3) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малко от 20 (двайсет) лева месечно. Заплащането на членския внос става по банков път или на административния адрес на Сдружението.

(4) Размерът на встъпителния членски внос е 50 (петдесет) лева.

(5) С решение на Управителния борд, член или членове на сдружението може/могат да бъдат освободени от заплащане на членски внос и/или встъпителна вноска. Решението се мотивира.

(6) Сдружението може да се финансира и чрез национални, европейски и международни програми за реализиране на проекти във връзка с изпълнение на конкретни дейности, предвидени за осъществяване на целите му.

(7) Имуществото се управлява от Управителния борд, който определя и начините за разпореждане с него в съответствие с целите на сдружението, настоящия Устав и разпоредбите на действащото законодателство.

(8) Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на сдружението, както и поемане на задължения става само след решение на Общото събрание на сдружението.

(9) Сдружението не осъществява стопанска дейност.

(10) Сдружението не разпределя печалба.

  Чл.10 (1) Членовете на управителните органи нямат право на заплащане за извършените от тях дейности във връзка с правомощията им и възложените функции. Такова право имат само служителите, назначени по трудов или граждански договор със сдружението. Направените в тази връзка плащания се удостоверяват с надлежни финансово-счетоводни документи, които са част от документооборота на сдружението.

(2) Изключения от ал.1 се допускат само в случаите на участие на член или членове на управляващ орган на сдружението в проект по програма, финансирана от българската държава, официален международен орган или Европейския съюз, като в такива случаи договорите се сключват по реда на Закона за задълженията и договорите и се отчитат съобразно действащото законодателство.

 

Глава четвърта

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

  Чл.11 Органи на сдружението са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителен борд;
 3. Контролен борд;
 4. Специален борд;
 5. Председател;
 6. Заместник – председатели.

 

Раздел I

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

  Чл.12. Общото събрание е върховният орган на сдружението сдружението и се състои от всички негови членове.

  Чл.13 (1) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

(2) Редовното общо събрание се провежда най-малко веднъж на календарна година. ​

(3) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по предварително поставени  или неотложни въпроси от организационен характер, предвидени в този устав или от значение за изпълнение целите на сдружението.

  Чл.14 (1) Общото събрание се свиква от Управителния борд или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(2) Ако в едномесечен срок Управителният борд не предприеме действия за свикване на Общо събрание при наличие на писмено отправено искане от 1/3 от членовете на сдружението, то се свиква от съда по седалището на сдружението.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана на официалния сайт и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

  Чл.15 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събраниетрябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

  Чл.16 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря.

  Чл.17 Общото събрание може да заседава, ако са се явили за участие членове, представляващи повече от половината от членския състав на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час за същото място и при същия дневен ред и счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

  Чл.18 (1) Всеки член но Общото събрание има право на един глас.

(2) На Общото събрание едно лице може да представлява по пълномощие не повече от петима членове на сдружението. Не се допуска писмено преупълномощаване.

  Чл.19 Член на сдружението не може да участва в гласуването при наличие на конфликт на интереси – от личен характер или по отношение на свързани с него лица.

  Чл.20 Общото събрание:

 1. ​Изменя и допълва устава на сдружението;
 2. Преобразува и прекратява сдружението;
 3. Приема  и освобождава членове на сдружението и учредява почетното членство по чл.34, като с цел оперативност, може да овласти с тези права Управителния борд за времето между две събрания;
 4. Избира измежду членовете си съставите на Управителния и Контролния бордове и ги освобождава;
 5. Разглежда, приема или отхвърля отчетните доклади на Управителния и Контролния бордове;
 6. Разглежда  и  приема  финансовите  отчети  на  сдружението и взема решения по въпроса за отговорността на финансово-отговорните и материално-отговорните лица;
 7. Разглежда и приема годишните отчети за дейността на сдружението и взема решения относно административната отговорност на членовете на Управителния борд;
 8. По предложение на Управителния борд, приема бюджета на сдружението за следващия годишен период;
 9. Разглежда и приема вътрешните нормативни актове на сдружението;
 10. Приема план за действие за определен от него период, включително и работата по международни проекти, както и установяване на международни сътрудничества със сродни неправителствени структури;
 11. Оказва съдействие и може да  реши да  подпомогне, включително и финансово, членове на  сдружението, намиращи се в затруднение;
 12. Взема  отношение  по  всички други въпроси от компетентността  си,  в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този устав.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите участници.

(3) За решенията по т.1 и т.2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(4) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не вземе решение за тайно гласуване.

  Чл.21 (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, невключени в дневния ред, освен ако присъстват или се представляват всичките му членове и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат поставени за обсъждане. Волята на Общото събрание се потвърждава посредством гласуване.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако в решението не е предвидено отложено действие или ако в закона е предвидено задължително обнародване.

  Чл.22 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения.

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря и се съхраняват в архива на сдружението. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Решенията на Общото събрание могат да се публикуват на официалната електронна страница на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите и съпътстващите ги документи.

 

Раздел II

УПРАВИТЕЛЕН БОРД

 

  Чл.23 (1) Управителният борд (УБ) е колективен орган на управление на сдружението, който се състои от 13 (тринайсет) членове, от които председател и двама заместник-председатели.

(2) Всички членове на УБ се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани.

(3) Членовете на УБ са равнопоставени при вземане на решенията.

(4) Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните му по време и до две години след като бъдат прекратени управленските им правомощия, както и да не разпространяват информация, съставляваща лични данни и/или класифицирана информация, станали им известни във връзка с изпълняваните от тях функции.

(4) Управителният борд се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението. При необходимост, заседанията се провеждат и интерактивно чрез конферентна или видеовръзка.

(5) Всеки член на УБ може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни, неотложни за управление на сдружението въпроси.

(6) Членовете на УБ подават оставка пред Общото събрание.

  Чл.24 Управителният борд има следните правомощия:

 1. ​Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението и се разпорежда с него при спазване изискванията на този устав и действащото законодателство;
 2. Приема  организационно-управленската  структура,  реда за назначаване   и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението и правила за работата си;
 3. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
 4. Изготвя, съгласува и утвърждава длъжностните характеристики на администрацията на сдружението;
 5. Организира извършването на дейността на сдружението и взема решения за назначаване и освобождаване на секретаря на сдружението от длъжност, както и за изменение на трудовото му правоотношение, по предложение на председателя;
 6. До края на месец февруари на всяка  календарна година, изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на сдружението през изтеклата година, и ги внася за разглеждане и одобрение от Общото събрание;
 7. Подготвя и внася в Общото събрание проектите за бюджет да следващия едногодишен период;
 8. Изпълнява решенията на Общото събрание;
 9. Предлага на Общото събрание да приеме нови членове на сдружението, на почетни членове или прекратяване на членство;
 10. По възлагане от Общото събрание. приема нови членове на сдружението;
 11. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 12. Взема решение за откриване и закриване на банкови сметки;
 13. Взема решение за участие в други организации и го представя на Общото събрание;
 14. Взема решение за участие на сдружението в международни организации с нестопанска цел;
 15. Взема решение за участие на сдружението в международни семинари, конгреси, конференции и други мероприятия;
 16. Взема решение за изготвяне от името на сдружението на доклади за функционирането на националната правораздавателна система, адресирани до съответните органи по европейски и международни конвенции, договори и други актове, по които Република България е страна;
 17. Взема решение за кандидатстване на сдружението по европейски и международни програми и проекти, и определя проектните екипи по всеки конкретен проект, включително и за привличането на външни експерти;
 18. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 19. Отправя до Общото събрание предложения относно промяна в размера на членския внос в сдружението и адреса на управление;
 20. Изпълнява задачите, предвидени в устава;
 21. Взема  решения  за  сключване  на  трудовите  и  граждански  договори и определя възнагражденията по тях;
 22. Представлява сдружението чрез председателя или осигурява процесуално представителство пред съдебните институции и други юрисдикции;
 23. Избира, по предложение на председателя, членовете на Специалния борд;
 24. Решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

  Чл.25 (1) Заседанията на УБ са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете му – лично или по пълномощие. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, като, в този случай, гласуването се удостоверява в протокола с подписа на председателстващия заседанието.

(2) УБ може да взема решения и неприсъствено, ако предварително всички членове са уведомени писмено за дневния ред и предложенията, по които се гласува съответното решение, и никой не се е противопоставил. В този случай протоколът с взетите решения, след изготвянето му от секретаря, следва да се подпише без забележки от всички членове на УБ и това обстоятелство се удостовери от председателя на същия орган.

(3) Решенията на УБ се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.

(4) Извън случаите по ал.1, УБ взема решение с мнозинство 2/3 от членовете за:

 1. ​Промяна в дейността на сдружението;
 2. Промени в организационната структура на сдружението;
 3. Установяване на дългосрочно сътрудничество със сдружението или за прекратяване на такова сътрудничество, ако такова искане е отправено до сдружението;
 4. Разпореждане с имущество на сдружението;
 5. Промяна на седалището и адреса на управление.

(5) За предприеманите или вече предприети при неотложност от член или членове на УБ действия в изпълнение на ресорните им функции, се  дължи уведомление на председателя, а в случаите на ал.4 – изрично одобрение от Управителния борд.

 

Раздел III

СПЕЦИАЛЕН БОРД

 

  Чл.26 (1) По предложение на Председателя с решение на Управителния борд  се избира Специален борд, в който могат да бъдат включени физически или юридически лица, по отношение на които са налице особени предпоставки, свързани с тяхната компетентност, познания и експертиза или с конкретни позиции и приоритети, обуславящи техния принос за реализиране целите на сдружението, включително и осигуряване на финансиране в съответствие с националното и европейско законодателство.

(2) Мандатът на членовете на Специалния борд е еднакъв с този на Управителния борд и може да бъде подновяван по реда, предвиден в ал.1.

(3) Членовете на Специалния борд имат следните правомощия:

 1. Участват в заседанията на Управителния съвет, като поне двама от тях –на ротационен принцип – с право на глас;
 2. Работят за осигуряване на финансиране на сдружението в съответствие с нормите на действащото национално и европейско законодателство;
 3. Осъществяват контакти и работят за осигуряване на участието на международно и национално признати лица от социалната, обществената, финансовата сфера като почетни членове;
 4. Предлагат на Управителния борд участие в международни и национални инициативи, включително благотворителни, свързани с реализация на предвидените в Устава цели;
 5. Осъществяват координация и запознават членовете на Управителния борд с дейността на почетните членове и организираните мероприятия и инициативи на национално и международно ниво.

 

Раздел IV

КОНТРОЛЕН БОРД

 

  Чл.27 (1) За осъществяване на контрол върху текущата дейност на Управителния борд, както и за отчитане на цялостната дейност на сдружението, Общото събрание избира Контролен борд.

(2) Контролният борд се състои от 7 (седем) членове и е с мандат от 3 (три) години.

(3) След изтичане на мандата им, поне двама от членовете на Контролния борд  могат да бъдат освободени, като на тяхно място могат да бъдат избирани други членове на сдружението.

  Чл.28 (1) Контролният борд има следните правомощия:

 1. ​Следи за изрядността на документооборота на сдружението, като извършва проверки на всяко шестмесечие от текущата година върху основните му книжа;
 2. Осъществява текущ финансов контрол на извършваните от БУ финансови операции;
 3. Изготвя шестмесечни и годишни отчетни доклади от извършените проверки, които представя на УБ и на Общото събрание;
 4. Изисква и организира извършването на счетоводни и финансови одити;
 5. Членовете му могат да участват в заседанията на Управителния борд с право на глас по въпроси от съществено значение за финансовата дейност на сдружението или за реализиране на някоя от основните политики, насочени към изпълнение на целите му.

(2) Контролният борд провежда редовни заседания два пъти годишно – на всеки 6 (шест месеца) или извънредни заседания при необходимост.

(3) Решенията на Контролният борд се вземат с обикновено мнозинство и при равнопоставеност на членовете му.

(4) Членовете на Контролния борд са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните му по време на мандата си и до три години след изтичането му, както и да не разпространяват информация, съставляваща лични данни и/или класифицирана информация, станали им известни във връзка с изпълняваните от тях функции.

(5) Контролният борд изготвя и представя пред УБ и Общото събрание отчетен доклад за цялостната си дейност в края на мандата си.

 

Раздел V

РЪКОВОДСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ БОРД

 

  Чл.29 (1) Председателят на УБ на сдружението организира цялостната му работа, представлява го пред обществените и публични органи в страната и чужбина и пред Международните и Европейски неправителствени организации, включително и тези, в които сдружението е колективен член и упражнява работодателски функции от негово име. Той може да упълномощи адвокат, който да осъществява представителство на сдружението пред съдебните и административни органи, като пълномощията и срока на учредената представителна власт се определят изрично в пълномощното.

(2) Председателят има следните права и задължения:

 1. Ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния борд. При отсъствието му тези му функции се поемат от упълномощен от него заместник- председател или от друг, упълномощен от председателя член на Управителния борд;
 2. Отговаря за изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния борд, като може да възложи част от тази дейност на някой от заместник-председателите;
 3. Представлява сдружението в страната и чужбина;
 4. Свиква заседанията на Общото събрание и Управителния борд;
 5. Предлага на Управителния борд членовете на Специалния борд;
 6. Предлага на Общото събрание одобряване на кандидатурите на почетните членове;
 7. Предлага на Управителния борд назначаването на Секретаря и Външните секретари на Сдружението;
 8. Ръководи и контролира работата на секретаря на сдружението;
 9. Ръководи работата на Външните секретари;
 10. Изпълнява други функции, възложени му изрично от Управителния борд или по силата на настоящия Устав.

(3) Председателат на сдружението се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран.

(4) Изборът на председател се извършва с явно гласуване по решение на Общото срание с обикновено мнозинство от присъстващите.

  Чл. 30(1) Заместник-предсдателите се избират от Управителния борд с обикновено мнозинство и са с мандат три години, който може да бъде подновяван.

(2) Заместник-председателите  координират  и  отговарят  съответно: единият – за административната и финансова дейност, а другият – за дейността на сдружението на територията на Република България в изпълнение на поставените цели.

(3) По изрично пълномощие на председателя заместник-председателите могат да представляват сдружението.

 

Раздел VI

ВЪНШНИ СЕКРЕТАРИ. СЕКРЕТАР НА СДРУЖЕНИЕТО

 

  Чл.31 (1) За подпомагане и популяризиране дейността на Сдружението, за осъществяване на контакти и реализация на съвместни инициативи с представители на науката, изкуството, културата, спорта и различни сектори от обществения живот, се назначават Външни секретари.

/2/ Външните секретари се назначават от Управителния борд по предложение на председателя и се отчитат пред него на шест месеца.

/3/ Външните секретари:

 1. Работят за популяризиране дейността на Сдружението пред обществото;
 2. Работят за осигуряване медийното присъствие на сдружението;
 3. Осъществяват дейност за реализация на съвместни проекти с представители на артшстшчнште среди, образованието, културата, науката, спорта;
 4. Представят на Председателя идеи за съвместна работа с други сходни организации;
 5. Издирват и запознават Председателя и Управштелния борд с деца – таланти.

 

  Чл. 32 (1) За осъществяване на координацията по административната, техническа и комуникационна дейност на сдружението, се назначава Секретар.

(2) Секретарят се назначава от Управителния борд по предложение на председателя и е подчинен лично на него.

/3/ Секретарят:

 1. ​Подпомага работата на председателя, на членовете на сдружението и неговите органи на управление;
 2. Изпълнява  изрично посочените в този устав, както и текущи технически  и  административни  задачи,  свързани  с  работата  на сдружението;
 3. Събира членския внос и води книга за това в съответствие с върешните разпоредби за документооборота на сдружението;
 4. Води  протокола на  заседанията  на:  Управителния борд,  Контролния борд и Общото събрание, съставя и води съответни протоколни книги за тях;
 5. Съхранява печата и книжата на сдружението;
 6. Води архива и деловодството на сдружението до определяне на друго лице, което да извършва тази дейност;
 7. Обновява своевременно електронната страница на сдружението, като задължително отразява промените в идентификацията, управителните органи и контролния съвет на сдружението, както и техни решения от обществено значение по преценка на съответния орган;
 8. Може да осъществява връзките с обществеността и медиите по изричното възлагане на председателя;
 9. Съхранява и води регистъра на членовете на Сдружението;
 10. Извършва и други дейности, възложени му изрично от председателя.

 

Глава пета

ЧЛЕНСТВО

 

  Чл.33 (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членовете на сдружението са физически лица или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, които приемат и спазват целите му, правилата на настоящия устав и относимото национално и европейско законодателство.

(3)   Към момента на учредяване на с дружението ,  негови  членове са учредителите.

(4)   Нови членове се приемат  по   писмена  препоръка от член на Управителния  борд , който, като поръчител на  кандидата, гарантира, че  същият  отговаря на  критериите  за членство.

(5) Членовете  на сдружението се приемат от Общото събрание, след представяне на мотивирано решение на Управителния борд.

(6) Общото събрание с решение може да възложи на Управителния борд приемането на членове на сдружението между две заседания.

  Чл.34 (1) По предложение на председателя на УБ може да се учредява почетно членство за нечленуващи в него лица с особен принос към целите и дейността му или за чуждестранни подпомагащиго лица.

(2) Решението за учредяване на почетно членство в полза на лицата по ал.1 се взема с консенсус от членовете на Управителния борд и се представя на Общото събрание за одобрение.

(3) Почетните членове не заплащат членски внос и могат да присъстват на всички заседания, да изразяват мнения и правят предложения.

(4) В съответствие със статута си почетните членове:

 • формират и предлагат политики за развитието и дейността на сдружението;
 • организират под патронажа си благотворителни събития и учредяват награди;
 • могат да изискват от Управителния борд отчет за дейността на сдружението във връзка с реализацията на конкретни политики.

  Чл.35 (1) Сдружението води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

(2) Регистърът се води и съхранява от секретаря, който заверява всяка промяна в обстоятелсвата с подписа си и печата на сдружението.

  Чл.36 (1) Всеки член на сдружението има право:

 1. ​Да участвува в дейността му и в работата на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да бъде уважаван и достойнството му да бъде зачитано съобразно общоприетите правила, традиции, религия и други норми, третиращи правата на човека, индивидуалните му  особености и потребности;
 6. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

(2) За осъществяване на правото по ал.1, т.1 по решение на борд в структурата на сдружението могат да се създават Комисии, в които членовете да допринасят според заявения от тях интерес, според възможностите и квалификацията си.

  Чл.37 Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. ​Да внася редовно членския си внос;
 2. Да спазва Устава на сдружението и да подпомага според възможностите си общата работа за постигане в максимално възможна степен на неговите цели;
 3. Да работи за налагане и увеличаване на обществения му авторитет и за осигуряване на издръжката на сдружението;
 4. Да уважава останалите членове, да зачита техните права, индивидуални особености и потребности и да спазва решенията на Общото събрание и Управителния борд.

  Чл.38 Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму само за конкретна дейност, при фактическата невъзможност на член с неотпаднало членство да упражни лично правата си, чрез упълномощаване с нотариална заверка на подписа и изричното съгласие на председателя.

  Чл.39 (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание.

(2) Кандидатите отправят писмена молба до председателя, който в едномесечен срок я внася за разглеждане от Управителния борд.

(3) Предложението на Управителния борд за приемане, заедно с мотивите към него, се предоставя на Общото събрание за вземане на окончателно решение.

(4) При необходимост, по предложение на председателя може да се проведе Общо събрание за приемане на нови членове по интерактивен път, посредством размяна на информация и декларации.

(5) Интерактивният способ за провеждане на Общо събрание предвижда връзка по Skype, Viber или конферентна връзка посредством говорител на мобилно устройство, между членовете на общото събрание по едно и също време.

  Чл.40 (1) Членството се прекратява:

​а) с едностранно с лично волеизявление до УБ на сдружението;

​б)  при смърт или при поставяне под пълно запрещение;

​в) с изключване от сдружението;

​г) с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

​д) при отпадане – поради системно невнасяне без уважителни причини на членски внос в продължение на две години.

(2) Решението за изключване се взема от УБ при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо със заявените в този устав цели, както и със средствата за тяхното постигане.

(3) При наличието на системно неизпълнение на членствени задължения, визирани в чл.13 от Устава, както и на поведение, което прави членството несъвместимо с конкретните цели, Управителният борд взема решение за изключване на член на сдружението. Наличието на такава отрицателна предпоставка се отразява в констативен протокол, който се съставя и подписва от председателя и секретаря и се представя за предприемане на мерки на Управителния борд. Решението на Управителния борд за изключване се предоставя за одобрение на Общото събрание.

(4) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението, се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл.43, ал.3 от настоящия устав.

(5) при липса на решение на УБ за констатиране на отпадане по ал., б.”д” е в случай на внасяне на дължимия членски внос, членствените права се запазват.

 

Глава шеста

КОМИСИИ

 

  Чл.41 (1) В рамките на сдружението и в изпълнение на изброените в чл.8 от Устава дейности, по решение на Управителния борд могат да се създават Комисии с участието на членове съобразно компетеността им.

(2) Решението на УБ се взема по инициатива на председателя, някой от неговите членове или след допитване до членовете на сдружението и се одобрява от Общото събрание.

​  Чл.42 (1) Председателят на сдружението е член по право на всички комисии.

(2) С изключение на случаите, в които им е дадено специално разрешение от УБ, Комисиите по чл.41, ал.1 не могат да предприемат действия, преди да са представили отчет пред него и той да го е одобрил. Председателят или УБ могат да възложет допълнителни задачи на дадена комисия, когато е необходимо.

(3) Комисиите се състоят от най-малко трима членове и те помежду си избират председател, който отговаря за организацията на редовните заседания и дейността на комисията и изготвя отчетите до УБ за извършената дейност и взетите решения.

 

Глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

  Чл.43 Сдружението се прекратява:

 1. ​По решение на Общото събрание;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Глава осма

ЛИКВИДАЦИЯ

 

  Чл.44 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация на имществото му.

​(2) Ликвидацията се извършва от Управителния борд, съобразно действащото законодателство на Република България.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество може да се предостави по решение на Управителния борд, съвместно със Специалния борд, на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със сходни цели.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1.  При необходимост, се създават административни длъжности в сдружението по реда, предвиден в общото българско законодателство. Промяната в обстоятелствата се отразяват в този устав и в щатно разписание на длъжностите.
 2. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 3. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав или по неуредените с него въпроси, се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 4. Сдружението има свои печат, електронна Интернет-страница и знак.

 

Настоящият устав, заедно с направените в него промени е приет на 05 ноември 2016 година от всички участници в Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, състояло се на същата дата в гр.София, за удостоверяване на което присъстващите лица полагат подписите си  по приложения, като неразделна част списък.