ЦОНИ ЦОНЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цони Цонев е заместник-председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.
От 2014 г. – Адвокат към Софийска адвокатска колегия.
От 2007 до 2012 е изпълнявал длъжността председател на Комисията по професионална етика към Висшия Съдебен Съвет.
2005г. – 2007г. – Завеждащ отдел „Надзор за законност“ към Върховна административна прокуратура.
1999г. – 2005г. – Заместник главен прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура.
1999г. – Заместник главен прокурор и ръководител на Върховна касационна прокуратура
1987г. – 1999г. – Завеждащ отдел „Непълнолетни“ към Главна прокуратура и секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
1981г. – 1987г. – Ръководител на Окръжната прокуратура – Стара Загора
1979г. – 1981г. – Ръководител на Районна прокуратура Стара Загора
1976г. – 1979г. – Следовател по особено тежки дела към Окръжна прокуратура Стара Загора
1973г. – 1976г. – Заместник районен прокурор към Районна прокуратура – Стара Загора

Цони Цонев завършва през 1972г. Юридическия факултет СУ „Климент Охридски“ – Специалист „Административно и наказателно право“ и Магистър „Право“. Говори свободно руски език.
Цони Цонев има голям професионален опит. Специализирал е в САЩ, Германия и Великобритания (Разследване на дела за извършени престъпления срещу личността на човек и корупционни престъпления).