ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА

 

Сдружение АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
АСОЦИАЦИЯТА е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация. Вписана е в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 177125366, със седалище гр.Стара Загора, ул. Света Троица № 211, ап. 2 и адрес за кореспонденция: София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 11А, ет. 6, Уеб сайт: www.apd.bg.

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА събира и обработва Вашите лични данни като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши (и/или на Вашите деца) лични данни можете да ни пишете на адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 11А, ет. 6, София 1000, или на имейл адрес apd@apd.bg, apd.talents@gmail.com.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни, с данни за кореспонденция: бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592; тел: 02 91 53 519; имейл: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Това е информацията, която получаваме от Вас и тя включва и лични данни, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, декларации и други документи за участие в събития, кампании и инициативи, организирани от АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, изпращане на запитвания и съобщения на електронната поща или Фейсбук – страницата на АСОЦИАЦИЯТА, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на изпратените от Вас по съответния ред документи.

1. Във връзка с организирането на събития, кампании и инициативи, АСОЦИАЦИЯТА обработва информация относно следните субекти на данни:

• Участници в събития, кампании и инициативи, организирани от АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА – данни за идентификация – трите имена, дата и място на раждане, ЕГН; данни за образование и квалификация; данни за контакт: адрес на лицето, снимки и видео материали на участниците в конкурсите и проектите на АСОЦИАЦИЯТА;

 1. АСОЦИАЦИЯТА обработва личните данни на деца под 14 години, само ако са предоставени от техните законни представители и те са предоставили съгласието си за обработването на личните данни на децата от АСОЦИАЦИЯТА. Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ;
 2. АСОЦИАЦИЯТА обработва личните данни на деца на възраст 14 – 18 години, само ако са предоставени от тях и са със съгласието на техните законни представители. Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ОТ ДЕТЕ И РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ;
 3. АСОЦИАЦИЯТА обработва личните данни на лица над 18 години, само с тяхното съгласие. Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

• Законни представители на участници в събития, кампании и инициативи – данни за идентификация – трите имена, ЕГН; данни за контакт – адрес, телефон и имейл;
• Физически лица, отправили запитване по електронната поща, чрез Фейсбук – страницата или до адреса за контакт на АСОЦИАЦИЯТА;
• Членове на жури/комисии, ментори, преподаватели и други – данни за идентификация – трите имена, данни за образование и квалификация; данни за контакт – телефон и имейл.
• Дарители на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. Дарителите, направили дарение по банков път, предоставят информация чрез основанието за банковия превод. Ние обработваме тези данни само за целите на нашето счетоводство и на данъчно и осигурителното законодателство и няма да публикуваме и предаваме Вашите данни на трети страни, освен ако Вие не поискате изрично това от нас.
• Кандидати за доброволци към АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. Информацията, която ни предоставяте, включва Вашето име, телефон за връзка, адрес на електронна поща, предпочитания за област на доброволчество и други данни, които решите да споделите, напр. професионален опит, интереси и пр.
• Лица на трудов или граждански договор с АСОЦИАЦИЯТА – постоянен или временен – данни за идентификация – трите имена, данни за образование и квалификация; данни за контакт – телефон и имейл.

2. Във връзка с членуването в АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, Вие ни предоставяте информация чрез попълването на заявление и членствена информация, включително и лични данни, а именно: трите имена, ЕГН, месторабота, данни за контакт: адрес, имейл и телефон.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на своята дейност АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА обработва информация, представляваща лични данни за Вас и Вашите деца, за следните цели:
• За извършване на своята дейност и за управление на отношенията си с участници в конкурси, проекти и други мероприятия, организирани от АСОЦИАЦИЯТА:
Личните данни на децата, както и тези на родителите се обработват:
1. При получаване на документи за участие в събития, кампании и инициативи, организирани от АСОЦИАЦИЯТА; Участието е доброволно и данните на децата се обработват само за целите на участие и популяризиране на детското творчество;
2. При разглеждане на конкурсните творби, изпълнения и всякакви други изяви на участниците в конкурсите, както и извеждането им в публичната част на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯТА, но само след писмено дадено и заявено съгласие за това;
3. При кореспонденция с участниците в събития, кампании и инициативи, организирани от АСОЦИАЦИЯТА – по време на организирането и по време на самите събития;
4. Награждаване;
5. При организиране на концерти, балове, изложби, академии, както и при издаването на печатни материали, брошури и други, съдържащи творби, снимки и информация за участниците;
6. При видеозаснемане и фотографиране на събития, организирани от АСОЦИАЦИЯТА, както и публикуването на тези материали на Уеб сайта, Фейсбук – страницата или YouTube – канала на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА;
7. При получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор, при поискване от страна на АСОЦИАЦИЯТА за сключване на такъв договор;
8. Когато е необходимо за изпълнение на договорни задължения:
– идентифициране на страна по договора/сключване на договор, изменение и прекратяване на договор; извършване на плащания; изпращане на информация, свързана с плащания, кореспонденция във връзка със сключения договор;
– актуализиране на Ваши лични данни и/или данните на Вашето дете, предоставени ни за участие в събития, кампании или инициативи, организирани от АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.
• Предоставяне от Ваша страна на допълнителна информация, представляваща лични данни, видео – и снимков материал, и когато позволява това, те да бъдат публикувани в Уеб сайта, Фейсбук – страницата или YouTube – канала на АСОЦИАЦИЯТА, но само чрез Вашето писмено съгласие;
• Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с осъществяването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
• Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АСОЦИАЦИЯТА, в качеството ѝ на администратор на лични данни; разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка;
• За изпълнение законовите задължения на АСОЦИАЦИЯТА за прилагане на мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
• За редакционни цели;
• В отговор на Вашите запитвания;
• За да Ви информираме за промени в политиките ни;
• Регистрация за събитие;
• Статистически проучвания за целите на анализа на използването на Уеб сайта;
• Подобряване на услугите на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА;
• Както и във връзка с комуникация с Вас от всякакъв друг вид.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

• Съгласие – Вашето съгласие е необходимо за участието на децата Ви в различни инициативи на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, в т.ч. концерти, конкурси, балове, академии, изложби и други събития, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да осъществяваме кореспонденция с Вас относно резултатите на конкурсите и организирането на различни тържества, свързани с нашата дейност; за включване на лични данни на децата, видео – и снимков материал и други форми на присъствие на децата в рекламни и медийни публикации на АСОЦИАЦИЯТА в резултат на участието им в събития, кампании и инициативи на АСОЦИАЦИЯТА.
• Обществен интерес – в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задачи в обществен интерес.
• Изпълнение на задълженията на АСОЦИАЦИЯТА по сключен договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АСОЦИАЦИЯТА, напр. за финансово – счетоводни цели, предприемане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• За целите на легитимния интерес на АСОЦИАЦИЯТА – Легитимният интерес на АСОЦИАЦИЯТА е пряко свързан с осъществяваната от АСОЦИАЦИЯТА дейност и постигането на целите, които си поставя, както и за изпълненията на договорните задължения по сключените от АСОЦИАЦИЯТА договори.

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

АСОЦИАЦИЯТА спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни, както и данните на Вашето дете:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• събиране на личните данни на децата само и единствено от техните законни представители;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ

АСОЦИАЦИЯТА може по собствена преценка да предоставя на трети лица Вашите лични данни, както и личните данни на децата, във връзка с организирането и провеждането на събития, кампании и инициативи, от АСОЦИАЦИЯТА – външни консултанти и доставчици на услуги, членове на комисии, ментори, счетоводители, юристи, рекламни агенции, банки – при необходимост от извършване на плащания на парични награди, партньори на АСОЦИАЦИЯТА в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности, в които ще участва детето, куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица – субекти на данни/. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данните на децата. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Данните могат да се предоставят и на трети лица – държавни и общински органи относно изпълнение на законови задължения, както и при поискване – НАП, ДАНС, КЗЛД, Прокуратура, съдилища, следствие, или други държавни органи, имащи правомощия за изискване.

АСОЦИАЦИЯТА не извършва трансфер на Вашите лични данни, както и личните данни на децата към трети държави или международни организации.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В качеството си на Администратор на данни по смисъла на по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, АСОЦИАЦИЯТА обработва Вашите лични данни, както и личните данни на Вашите деца за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото в Република България законодателство и в съответствие със съществуващия принцип за ограничение на съхранението.
За срок от 1 година, считано от обявяването на победителите в конкурси и други проекти, организирани от АСОЦИАЦИЯТА, се съхраняват данните на децата – участници в съответното мероприятие на АСОЦИАЦИЯТА и техните законни представители. Личните данни на наградените деца, както и на техните родители, включително и снимки се съхраняват за срок от 3 години, считано от обявяването на победителите в конкурса. Трите имена и възрастта на победителите, включително и техни снимки се публикуват на официалния сайт на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.
При съдебни производства тези данни се пазят до изтичането на 3 години, считано от архивирането на делото от съда.
След изтичането на посочения по-горе срок, АСОЦИАЦИЯТА предприема необходимите действия да изтрие и унищожи всички Ваши данни, както и данните на децата, без ненужно забавяне.
Личните данни на членовете на АСОЦИАЦИЯТА, членове на комисии, ментори, преподаватели и др. се съхраняват за срока на членственото или договорно правоотношение, или най-късно 1 година, след прекратяването му, след което ще бъдат унищожени, освен ако в законен или друг нормативен акт не се предвижда друг срок.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТА

В допълнение на предоставената информация, АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА Ви уведомява относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражнявате при спазване на условията, посочени в Регламента по отношение на обработването на Вашите лични данни, както и тези на Вашите деца:

• Право на достъп
Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас и Вашите деца, се обработват от АСОЦИАЦИЯТА, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните.
• Право на коригиране
Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни данни, включително да ги допълните, ако са непълни с оглед на горепосочените цели. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, АСОЦИАЦИЯТА може да откаже да предприеме действия по него.
• Право на изтриване на данните (право да бъдеш „забравен”)
Имате правото да поискате от АСОЦИАЦИЯТА изтриване на свързаните с Вас лични данни и данните на Вашите деца, като АСОЦИАЦИЯТА има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. съгласието, въз основа на което се основава обработването на данните е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването;
 3. възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и данните на децата Ви, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, приложимо към АСОЦИАЦИЯТА.

Когато АСОЦИАЦИЯТА е направила личните данни обществено достояние и е задължена да изтрие тези лични данни, тя, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми обработващите лични данни, че субектът на данните е поискал изтриване на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

Правото да бъдеш „забравен” не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни и тези на децата Ви, е необходимо за спазване на законово задължение, приложимо към АСОЦИАЦИЯТА, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни и личните данни на децата Ви.

• Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, когато е налице някое от следното:

 1. оспорвате точността на личните данни и/или данните на децата, за да проверим точността им;
 2. обработването е неправомерно, но не желаете данните да бъдат изтрити, а изисквате ограничаване на използването;
 3. АСОЦИАЦИЯТА вече не се нуждае от личните Ви данни и/или данните на децата Ви, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 4. сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

АСОЦИАЦИЯТА съобщава за всяко коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

• Право на преносимост на данните
В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни и/или данните на децата, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Това право не е приложимо, когато влияе неблагоприятно върху правата на други лица.

• Право на възражение
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни и/или данните на децата Ви за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на АСОЦИАЦИЯТА, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, АСОЦИАЦИЯТА може да продължи обработването, ако това е разрешено или е в изпълнение на задължение, например във връзка с изпълнение на законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

• Право на оттегляне на съгласие
Ако сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни и/или данните на децата за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

• Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се само и единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
АСОЦИАЦИЯТА не извършва автоматизирано взимане на решения с Ваши лични данни, както и с лични данни на децата.

• Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако считате, че са нарушени Ваши права и/или правата на Вашите деца по Регламента и/или Закона за защита на личните данни, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

• Какви права имате в случай на констатирано нарушение на сигурността на личните ви данни
В случай, че АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА установи нарушение на сигурността на личните Ви данни и/или личните данни на децата Ви, когато има вероятност това нарушение да доведе до висок риск за правата и свободите Ви и/или тези на Вашите деца, следва да Ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстоят.
АСОЦИАЦИЯТА няма задължение да Ви уведомява, ако:

 1. е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви, както и по отношение на правата на децата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до АСОЦИАЦИЯТА, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламента до АСОЦИАЦИЯТА, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняването от ваша страна на посочените права.
Можете да упражните всяко от своите права, като заявите писмено желанието си по електронен път на адрес apd@apd.bg, apd.talents@gmail.com или по пощата на адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 11А, ет. 6, София 1000.
Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност на данните, можете да се свържете с нас по електронен път на адрес apd@apd.bg, apd.talents@gmail.com или по пощата на адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 11А, ет. 6, София 1000.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПЛАТФОРМИ

• Може да пожелаете да участвате в различни форуми, групи и други социални медийни платформи, които се предлагат от АСОЦИАЦИЯТА. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в социалните медийни платформи, е достъпна от трети лица и може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това АСОЦИАЦИЯТА не носи отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители, на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в социалните медийни платформи.
• АСОЦИАЦИЯТА не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за субектите на лични данни се обработват от трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

МЕРКИ ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ

В изпълнение на изискванията на Регламента, АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, в качеството на администратор на лични данни, е въвела подходящи технически и организационни мерки, за да се осигури ниво на сигурност, съобразено с рисковете за правата и свободите на физическите лица. Личните данни се обработват и съхраняват от АСОЦИАЦИЯТА на хартиен и електронен носител.

Информационната среда на АСОЦИАЦИЯТА осигурява:

• Невъзможност за проникване до данни на лица, които не са оторизирани с достъп, от администратора на лични данни;
• Достъпът до информационната система се осъществява само след оторизацията им с уникално име и парола;
• Възможност за архивиране и последващо възстановяване на данните с цел защитата им от загуба или разрушаване;
• Възможност за проследяване на всяка операция (въвеждане, промяна, изтриване на лични данни), извършвана от лицата, които са упълномощени;
• Детайлно класифициране на достъпа до данни съобразно функциите на съответните упълномощени лица.

На обработващите/оператори на лични данни се забранява:

• Да използват за свои цели или да предоставят на трети лица лични данни, получени в процеса на работа;
• Да съобщават на трети лица своите пароли за достъп до информационната система;
• Да дават информация за лични данни, съхранявани в информационната система, освен в случаите, предвидени в този документ;
• Да заличават съществуващи данни и носители на данни, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗЗЛД;
• Да добавят данни в разрез с изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА

 

С всяко ползване на услугите и ресурсите на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите ПРАВИЛА, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват, съобразно приложимото законодателство.

ДОСТЪП

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до публикуваните на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА материали.
Уеб сайтът АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка със съдържанието или използването на www.apd.bg или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван.
Уеб сайтът АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

При използването на услугите, предмет на настоящите ПРАВИЛА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.
Със съгласието си за публикуване на потребителско съдържание на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на АСОЦИАЦИЯТА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

ЦИТИРАНЕ

Статии, публикувани на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, могат да бъдат копирани и/или цитирани в други медии и сайтове само при условие, че се посочва:
• авторът, независимо дали е лице или организация, и
• Уеб сайтът на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, като източника на информация, с линк към статията.

ОТГОВОРНОСТ

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите разбират, че информацията, данните, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък СЪДЪРЖАНИЕ), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, което предоставя това СЪДЪРЖАНИЕ на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. Уеб сайтът АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
Предвид ползването на услугите на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват:
• да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си;
• да предоставят информация при наличие на промени в данните с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

За да е възможно нормалното функциониране на Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, се използва технологията на „бисквитките“ (cookies). Това са малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, позволяващи персонализирането на даден Уеб сайт за всеки потребител чрез запазването на информация за посещенията в него. Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за Уеб сайта на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности. Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата.