ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

                   П О К А Н А

Управителният борд на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА“ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ с решение от 06.04.2021 г. в съответствие с чл. 24 от Устава, свиква редовно отчетно – изборно Общо събрание на членовете на Сдружението на 15.05.2021 г., което ще се проведе от 12,00 ч. в София, ул. Аксаков 20а, при следния

                    ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване и приемане на доклада на Управителния борд за дейността на Сдружението през отчетния период;

2. Представяне и приемане на финансовия отчет и отчета на Контролния борд на Сдружението;

3. Обсъждане и приемане изменения в Устава на Сдружението;

4. Придобиване и прекратяване на членство;

5. Избор на Управителен борд, Контролен борд и Председател;

6. Разни.

                   Управителен борд на АПД

                                                        УПРАВИТЕЛЕН БОРД на АПД