ЗАСЕДАНИЕ НА УБ

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ БОРД на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА”

Уважаеми членове на Управителния борд,

На основание чл. 23, в съответствие се чл. 25, ал. 1 от Устава на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” свиквам заседание на Управителния борд, което ще се проведе на 06 април  2021  г. от 17,30 часа в офиса на сдружението, бул.”Княз Дондуков” № 11, ет. 6, при следния дневен ред:

1. Обсъждане резултатите от дейността на Асоциацията през изтеклата година,

2.  Свикване на Отчетно изборно Общо събрание със съответния дневен ред,

3. Финансова политика,

4. Членствена политика.

5. Разни.

Председател на Сдружението:

          Богдана Желявска