ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

 

Управителният борд на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА“ на  основание чл.26 ЗЮЛНЦ  с решение от 10.03.2020 г. в съответствие с чл. 24 от Устава, свиква редовно отчетно Общо събрание на членовете на Сдружението  на 13.06.2020 г., което ще се проведе от 12,00 ч. в София, ул. Аксаков 20а, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Изслушване и приемане на доклада на УБ за дейността на Сдружението през отчетния период;

2. Представяне  и приемане на финансовия отчет и отчета на Контролния борд;

3. Придобиване и прекратяване на членство;

4. Разни.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН БОРД на  АПД