Покана за Общо събрание на АПД – 17.11.2018 г.

„Управителният съвет на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА“ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ с решение от 16.10.2018 г. в съответствие с чл. 24 от Устава, свиква редовно отчетно – изборно Общо събрание на членовете на Сдружението на 17.11. 2018 г. от 11,00 часа в гр. София, Кафе театър, ул. Аксаков 21 А, което ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изслушване и приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през отчетния период;
2. Представяне на финансов отчет;
3. Финансова политика на Асоциацията;
4. Придобиване и прекратяване на членство;
5. Представяне на новите инициативи на Сдружението във връзка с дейността му през предстоящата година;
6. Разни.

След приключване на официалната част ще бъдат представени със свои изпълнения някои от участниците в Лятната академия по изкуствата, проведена от 6 до 13 септември 2018 г.

Форумът ще приключи с коктейл за участниците, гостите, децата и техните родители.

УПРАВИТЕЛЕН БОРД на АПД